• COMMUTEAPP
  • TEAM
  • NEWS
  • COINSHOP
  • CONTACT
commuteapp logo

Betingelser

Dit privatliv er vigtigt for både dig og os. Det er vigtigt, at du ved, at vi gør vores ypperste for at sikre dit privatliv i Commute. 

GDPR – General Data Protection Regulation og Persondataforordningen Registreringer:

Ved download af app og efterfølgende registrering som udbyder af lift registreres navn, alder, adresse, registreringsnummer på bil, foto af bil samt foto af chaufføren. Kørekort registreres ikke, da man som bruger kun skal bekræfte ejerskab af et. Ved download af app og efterfølgende registrering som passager registres navn, adresse og foto af passageren.

 

Samtykke:

Ved download meddeler CommuteApp's brugere automatisk samtykke til, at CommuteApp kan anvende registreringerne til opfyldelse af muligheden for samkørsel mellem CommuteApp´s brugere. Samtykket indebærer, at registreringerne gøres tilgængelige for CommuteApp's brugere ifm. facilitering af samkørsel. Som bruger af CommuteApp har man ret til at få indsigt i alle personoplysninger, som CommuteApp har registreret på ens bruger. CommuteApp´s brugere har ret til at få berigtiget eventuelt urigtige registreringer. En bruger kan til enhver tid selv foretage ændringer eller slette i afgivne registreringer. CommuteApp´s brugere har ret til at få slettet registreringer ved at skrive til support@commuteapp.dk. CommuteApp´s brugere er indforstået med, at registreringer kan blive anvendt til interne statistiske formål.

 

Generelle principper: CommuteApp er i henhold til gældende regler forpligtet til at påse, at registreringer er indhentet på lovlig, rimelig og gennemsigtig vis. CommuteApp anvender alene registreringer med henblik på at opfylde formålet med virksomheden – at etablere samkørsel mellem brugerne – og, at der alene registreres oplysninger, som er nødvendigt til at opfylde dette formål. CommuteApp er ansvarlig for, at registreringer slettes eller tilbageleveres, når det ikke længere er nødvendigt at ligge inde med registreringerne. CommuteApp er ansvarlig for, at registreringer ikke kommer til uvedkommendes kendskab. CommuteApp er ansvarlig for, at der er indgået databehandleraftale med alle samarbejdspartnere, der på CommuteApp´s vegne behandler registreringer på vegne eller efter instruks fra CommuteApp. CommuteApp vil i vides muligt omfang sikre, at håndtering af registreringer foregår på betryggende og med et passende niveau af sikkerhed og privatlivsbeskyttelse. CommuteApp vil omgående foretage anmeldelse til Datatilsynet, såfremt CommuteApp måtte blive bekendt med brud på persondatasikkerheden.

 

Forsikrings- og ansvarsfraskrivelse:

Ved download af den udviklede app skal brugeren acceptere erklæring om, at brugeren er informeret om og accepterer gældende regler for ansvar og forsikring – herunder, at brugeren selv er ansvarlig for:

• at have tegnet lovpligtig ansvarsforsikring for køretøjet,

• at føreren af køretøjet har gyldigt kørekort til køretøjet og opfylder alle krav til at føre køretøjet,

• at bilen er lovlig synet og fuld funktionsdygtig,

• at bilen og føreren opfylder alle færdselsmæssige krav til og for at benytte køretøjet.

At brugeren ikke er i CommuteApp ApS's tjeneste og omfattes således ikke af et arbejdsgiveransvar. At brugeren derfor er erstatningsansvarlig for alle egne skadegørende handlinger og undladelser. Dette gælder alle skader på sig selv, andre brugere og tredjemand og gælder for såvel person- som tingsskade. At CommuteApp ApS ikke er ansvarlig for person- eller tingskade, som brugeren selv eller pårørende måtte blive påført af andre brugere eller tredjemand. At CommuteApp ApS alene stiller en service til rådighed med henblik på at etablere samkørsel mellem brugere og derfor ikke kan pålægges ansvar for brugernes skadegørende handlinger eller undladelser, og at CommuteApp ApS ikke har tegnet forsikring til dækning af eventuelle opståede forsikringsskader, og at det derfor er op til brugeren selv at tegne eventuelle nødvendige eller ønskede forsikringer til imødegåelse af tab i denne forbindelse. At CommuteApp ikke er ansvarlig for eventuelt urigtige oplysninger og registreringer afgivet og uploadet af andre brugere. At CommuteApp ikke er ansvarlig, såfremt andre brugere handler i strid med reglerne i GDPR – General Data Protection Regulation – Persondataforordning.

 

SKAT:

Udgiftsgodtgørelse ved samkørsel er ikke skattepligtig jf. SKAT, og de personer, der kører med i bilen, har ikke fradragsret for betalingen.

Befordringsfradrag ved lift til/fra arbejde:

En betaling fra passagerer til ejeren af den benyttede bil skaber ingen ændring i de berørte skattepligtiges befordringsfradrag jf. SKAT. Befordringsfradraget påvirkes alene under omstændigheder, hvor det er arbejdsgiveren, der betaler befordringen.

B2B Betingelser


Aftale om overladt persondatabehandling i henhold til artikel 28 i EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR)

Virksomhedsnavn:

Kontaktperson og kontaktinformationer:

CVR-nr.:

Adresse:

Mellem som dataansvarlig (Herefter betegnet ”Kunden”) og som databehandler CommuteApp

Hobro Landevej 129, 8830 Tjele

CVR. nr. 40118233

(Herefter betegnet CommuteApp)

I forbindelse med Aftale ID: Aftalte betingelser for databehandling Kunden og CommuteApp, har indgået aftale om Kundens adgang til og brug af CommuteApp (Driftsaftalen) som del af Parternes Aftale om CommuteApp Suite og Services.

CommuteApp er en samkørselstjeneste udbudt som en cloudtjeneste (SaaS). Som led i levering af CommuteApp til Kunden, behandler CommuteApp personhenførbare data på Kundens instruks. CommuteApp vil derfor i henhold til Databeskyttelsesforordningens definitioner være databehandler for Kunden under Driftsaftalen, ved udførelse af de aftalte opgaver. CommuteApp opbevarer og behandler personoplysninger som led i, at CommuteApp gøres tilgængelig for Kunden.

Denne aftale om overladt persondatabehandling (Databehandlingsvilkårene) er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (Databeskyttelsesforordningen). Databehandlingsvilkårene har virkning fra det tidspunkt Kunden accepterer dem og Databehandlingsvilkårene erstatter fra dette tidspunkt enhver tidligere databehandleraftale indgået mellem Parterne i relation til de aftalte behandlingsaktiviteter under Driftsaftalen.

Kundens påbegyndelse af eller fortsættelse af brugen af CommuteApp anses herunder for Kundens udtrykkelige accept af databehandlingsvilkårene. Databehandlingsvilkårene supplerer herudover Driftsaftalen og har forrang for deri konfliktende vilkår. Parterne skal hver især overholde de forpligtelser, som de gældende databeskyttelsesregler fastsætter og Databehandlingsvilkårene frigør dermed ikke hverken CommuteApp eller Kunden for sådanne forpligtelser.

Meddelelser og kontaktpersoner
CommuteApp kan altid fremsende meddelelser og underretning til Kunden på e-mail til den af Kunden angivne kontaktadresse i CommuteApp eller i Aftale om CommuteApp Suite og Services. Det er Kundens ansvar, at kontaktadresser er ajourførte og korrekte. Meddelelser til CommuteApp kan fremsendes på support@commuteapp.dk

Varighed
Databehandlingsvilkårene er gældende, fra de får virkning, og indtil CommuteApp har slettet Kundens data i overensstemmelse med reguleringen i Data-behandlingsvilkårene. Databehandlingsvilkårene og Driftsaftalen er indbyrdes afhængige, og Databehandlingsvilkårene kan derfor ikke opsiges særskilt.

CommuteApp’s særlige garantier
CommuteApp garanterer overfor Kunden, at CommuteApp besidder tilstrækkelig ekspertise, pålidelighed og ressourcer til at gennemføre fornødne foranstaltninger for at overholde Databeskyttelses-forordningen for så vidt angår de behandlingsaktiviteter, CommuteApp skal gennemføre for Kunden efter Driftsaftalen.

Kundens særlige ansvar
Kunden er ansvarlig for at overholde den til enhver tid gældende persondatalovgivning i forhold til de personoplysninger, som overlades til CommuteApps behandling. Kunden er herunder overfor CommuteApp navnlig ansvarlig for og indestår for, at: - Kunden har fornøden hjemmel til at behandle og til at overlade det til CommuteApp at behandle de personoplysninger, der indlæses eller indtastes i CommuteApp. I de tilfælde hvor Kunden er databehandler for de personoplysninger, som overlades til CommuteApps behandling, garanterer Kunden overfor CommuteApp, at Kundens instrukser, sådan som de kommer til udtryk gennem disse Databehandlingsvilkår og Driftsaftalen samt anvendelsen af CommuteApp og dennes underdatabehandlere som anden databehandler, er autoriseret af den dataansvarlige.
- Den afgivne instruks, i henhold til hvilken CommuteApp skal behandle personoplysninger på vegne af Kunden, er lovlig

Behandlingernes karakter og formål
De aftalte behandlingers karakter er fastsat af Parterne til gennemførelse af IT services fra CommuteApp til Kunden, herunder at facilitere en samkørselstjeneste for Kunden og dennes medarbejdere. Det kan herudover være aftalt mellem parterne, at karakteren af behandlingerne også omfatter levering af tjenesteydelser, som medfører behandling af Kundens oplysninger. CommuteApp vil dermed behandle de overladte oplysninger med det aftalte formål at levere SaaS servicen CommuteApp til Kunden, herunder at facilitere den aftalte funktionalitet som fastlagt i Driftsaftalen og produktbeskrivelser og eventuelt tilknyttede tjenesteydelser.

Typen af oplysninger
De overladte behandlinger omfatter følgende typer af oplysninger: Telefonnummer, Navn, Foto og Registreringsnummer på Bil, Adresse, Ansigtsbillede og Lokationsdata.

Kategorier af registrerede
Kategorierne af registrerede personer, som CommuteApp overlades at behandle oplysninger om, omfatter de kategorier, som Kunden lader omfatte af brugen af CommuteApp, herunder navnlig Kundens medarbejdere og sådanne øvrige personer, som er tilknyttet Kundens virksomhed.

 

Omfang af behandlingsaktiviteter
CommuteApp må alene udføre behandling af Kundens personoplysninger i overensstemmelse med Kundens instrukser, som er dokumenteret gennem en skriftlig aftale, og som CommuteApp har accepteret. Ved Kundens accept af Databehandlervilkårene, instruerer Kunden CommuteApp til at foretage behandling af Kundens personoplysninger til levering af CommuteApp som en cloudtjeneste og de øvrige tjenesteydelser, der måtte være aftalt på vilkår som angivet i Driftsaftalen og disse Databehandlervilkår. De aftalte behandlinger omfatter registrering af oplysninger angivet af Kunden eller dennes medarbejdere, processering for at levere den omfattede funktionalitet, opbevaring og sletning.

Kunden kan herudover anmode CommuteApp om at modtage yderligere skriftlige instrukser for behandling af personoplysninger for Kunden, idet CommuteApp frit kan vælge at acceptere eller afslå sådanne yderligere instrukser. CommuteApp accepterer dog altid en instruks om at ophøre med at foretage videre behandling, hvilket medfører at CommuteApp sletter Kundens data, som angivet under punktet Udlevering og sletning af Kundens data nedenfor. CommuteApp vil efterkomme Kundens instrukser, som CommuteApp har godkendt, medmindre sådan behandling vil være i strid med den gældende databeskyttelseslovgivning, som CommuteApp er underlagt. I så fald underretter CommuteApp Kunden herom.

CommuteApp er dog uanset Kundens instrukser - herunder også om sletning - forpligtet til at foretage behandlinger af Kundens personoplysninger, hvis dette følger af en retlig forpligtelse, som CommuteApp er underlagt. Kunden underrettes i så fald herom, inden behandlingen gennemføres, med mindre sådan underretning er ulovlig. Kunden fastlægger dermed formål og omfang af de til CommuteApp overladte behandlingsaktiviteter.

 

Varighed af behandlingsaktiviteter

CommuteApp foretager behandling af Kundens personoplysninger så længe CommuteApp er forpligtet under Driftsaftalen til at udføre behandlinger - typisk så længe Driftsaftalen er i kraft, og i en periode derefter svarende til 3 måneder efter udløb af det indeværende år, hvor Driftsaftalen ophører. Herefter sletter CommuteApp Kundens data. Kunden kan dog i overensstemmelse med punktet Udlevering og sletning af Kundens data instruere CommuteApp om at slette dataene på et tidligere tidspunkt.

 

Sikkerhedsforanstaltninger

CommuteApp iværksætter alle foranstaltninger, som kræves i henhold til Databeskyttelsesforordningen artikel 32. CommuteApp gennemfører herunder passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de overladte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger. CommuteApp har ved fastlæggelsen af sikkerhedsforanstaltninger anvendt standarderne ISO 27001 og ISO 27002. CommuteApp kan løbende ændre i gennemførte sikkerhedsforanstaltninger, idet ændringer i sikkerhedsforanstaltninger dog aldrig må føre til en forringelse af sikkerhedsniveauet.

 

Rapportering af sikkerhedsbrud
Hvis CommuteApp bliver opmærksom på, at der er sket brud på persondatasikkerheden hos CommuteApp eller en anvendt underleverandør i forhold til de personoplysninger, Kunden har overladt til CommuteApp at behandle, skal CommuteApp underrette Kunden om bruddet på persondatasikkerheden uden unødig forsinkelse, efter at CommuteApp er blevet bekendt med, at der er sket et sådant brud. CommuteApp skal uden unødig forsinkelse efter at være blevet bekendt med, at der er sket et brud på persondatasikkerheden, tage rimelige og proportionelle skridt for at begrænse skaden ved bruddet.

I forlængelse af underretningen til Kunden skal CommuteApp give en beskrivelse af omstændighederne ved bruddet, bruddets karakter, hvilke skridt CommuteApp har taget eller påtænker at tage for at begrænse skaden ved bruddet, og hvilke forhold CommuteApp mener, Kunden skal være særlig opmærksom på i forbindelse med bruddet, med henblik på at Kunden kan opfylde sine forpligtelser ved brud på persondatasikkerheden indenfor Databeskyttelses- forordningens opsatte tidsfrister. Underretning fremsendes på e-mail til den af Kunden angivne kontaktadresse. Underretning kan gives via en standardformular. Hvis det ikke er muligt for CommuteApp at give oplysningerne samlet, kan oplysningerne meddeles trinvist uden unødig yderligere forsinkelse.

CommuteApps meddelelse om brud på persondatasikkerheden udgør ikke en anerkendelse af skyld eller ansvar i forhold til et indtruffet brud på persondatasikkerheden. CommuteApp bistår herudover på anmodning Kunden med at sikre overholdelse af Kundens forpligtelser i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 33 og artikel 34 under hensyntagen til den overladte behandlings karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for CommuteApp i forhold til et brud på persondatasikkerheden, som indtræffer hos CommuteApp.

 

Brug af underdatabehandlere Kunden giver ved sin accept af disse Databehandlervilkår sin generelle godkendelse til, at CommuteApp må gøre brug af andre databehandlere (underdatabehandler). Information om anvendte underdatabehandlere, inklusive deres funktion, og i hvilket land underdatabehandleren er etableret, er tilgængelig på www.commuteapp.dk.

A: CommuteApp sikrer ved antagelse af en underdatabehandler, at der indgås en skriftlig aftale med underdatabehandleren, hvorigennem det sikres at:
B: der stilles de fornødne garantier for, at underdatabehandleren vil gennemføre de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen opfylder kravene i Databeskyttelsesforordningen.

C: Underdatabehandleren pålægges de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat i disse Databeskyttelsesvilkår, hvilket vil sige at kravene i Databeskyttelsesforordningen art. 28(3) skal efterleves samt at

- underdatabehandleren alene behandler Kundens persondata i den udstrækning, det er påkrævet for at opfylde de leveranceforpligtelser, underdatabehandleren har påtaget sig overfor CommuteApp, samt at behandlingen sker i overensstemmelse med de aftalte instrukser.

 

Opfylder en underdatabehandler ikke sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver CommuteApp fuldt ansvarlig over for Kunden for opfyldelsen af underdatabehandlerens databeskyttelsesforpligtelser. CommuteApp kan løbende opdatere listen over anvendte underdatabehandlere.

Opdatering vil ske forinden eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af en underdatabehandler gennemføres, og meddelelse om den planlagte ændring fremsendes til Kundens kontaktadresse på e-mail. Har Kunden indsigelser mod planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller erstatning af en underdatabehandler, kan Kunden bringe Driftsaftalen med CommuteApp til ophør med virkning enten øjeblikkelig eller fra udløb af den på opsigelsestidspunktet igangværende kalender måned. Det er en forudsætning for at bringe aftaleforholdet til ophør efter dette punkt, at meddelelse herom afgives overfor CommuteApp inden for 30 dage, efter CommuteApp har opdateret listen over anvendte og planlagt anvendte underdatabehandlere. Udover at bringe aftalerelationen til ophør, har Kundens ikke andre beføjelser overfor CommuteApp i denne situation. Bringes aftalen til ophør efter denne bestemmelse fortsætter Kundens betalingsforpligtelse i øvrigt indtil ophør af en aftalt Minimum Bindings Periode for Driftsaftalen.

 

Overførsler af data
CommuteApp opbevarer Kundens data indenfor EU, og der overføres derfor ikke personoplysninger til tredjelande. CommuteApp kan dog som en undtagelse overføre de for Kunden behandlede personoplysninger, til et tredjeland eller en international organisation, når det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som CommuteApp er underlagt; i så fald underrettes Kunden om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser. Kunden og dennes medarbejderes egen generering af data og tilgang til personoplysninger opbevaret hos CommuteApp og udstillet gennem CommuteApp fra en lokation, som medfører at der sker en overførsel af personoplysninger til et tredjeland, anses som Kundens egen overførsel, og er dermed ikke omfattet af CommuteApps ansvar eller forpligtelser.

 

Bistand til Kunden
CommuteApp forpligter sig til efter Kundens skriftlige anmodning herom at yde Kunden følgende bistand: CommuteApp bistår, under hensyntagen til de overladte behandlingers karakter, så vidt muligt Kunden ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, med opfyldelse af Kundens forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af registreredes rettigheder som fastlagt i Databeskyttelsesforordningens kapitel 3.

CommuteApp bistår også Kunden med at sikre overholdelse af Kundens forpligtelser i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 32-36 under hensyntagen til de til CommuteApp overladte behandlingers karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for CommuteApp. CommuteApp er berettiget til et særskilt vederlag for den bistand, der ydes til opfyldelse af Kundens anmodninger under dette punkt Bistand til Kunden. Vederlaget beregnes på grundlag af det tidsforbrug CommuteApp har anvendt samt CommuteApps almindelige timesats for sådant arbejde. For så vidt angår bistand til opfyldelse af Kundens forpligtelser efter Databeskyttelsesforordningen art. 33-34, har CommuteApp dog ikke krav på vederlag for opfyldelse af de forpligtelser, CommuteApp har efter punktet Rapportering af sikkerhedsbrud.

 

Udlevering og sletning af Kundens data
Efter Kundens valg sletter eller tilbageleverer CommuteApp alle personoplysninger til Kunden, efter at tjenesterne vedrørende behandling er ophørt, og CommuteApp sletter eksisterende kopier, medmindre CommuteApp er underlagt en retlig forpligtelse, som foreskriver at CommuteApp skal foretage opbevaring af personoplysningerne. CommuteApp fastsætter format for udlevering af data. CommuteApps gennemførelse af Kundens instruks om at slette eller udlevere Kundens oplysninger sker i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens regulering og så hurtigt, som det er praktisk muligt. Kunden accepterer som del af instruksen herudover, at kundens data indgår i en backup procedure med daglig backup, 14-dages backup, månedlig backup samt årlig backup, hvorfra data slettes, når backuppen i overensstemmelse med CommuteApps backupprocedure destrueres.

 

Ansvar og ansvarsbegrænsning
For betaling af erstatning til personer som følge af en ulovlig behandlingsaktivitet eller enhver anden behandling i strid med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, finder databeskyttelsesloven § 40 anvendelse. Uanset databeskyttelsesforordningen art 82, stk. 5, kan en Part der har udredt erstatningsbeløb til en skadelidt, der ikke svarer til fuld erstatning, gøre regres efter princippet i art. 82, stk. 5. Parterne aftaler, samme regulering under alle omstændigheder også finder anvendelse i forhold til anden godtgørelse for ikke-økonomiske tab, for så vidt angår den interne endelige ansvarsfordeling mellem CommuteApp og Kunden Parterne kan ikke gøre regres eller erstatningskrav gældende overfor den anden Part, for bøder eller anden straf, der er pålagt i medfør af databeskyttelsesloven § 41 samt for bødeforelæg accepteret efter databeskyttelsesloven § 42.

 

CommuteApps førelse af fortegnelser
CommuteApp er forpligtet til at føre fortegnelser over de kategorier af behandlingsaktiviteter, som udføres for Kunden i overensstemmelse med Databeskyttelses-forordningen art. 30. Kunden er forpligtet til at oplyse CommuteApp om navn og kontaktoplysninger på Kundens eventuelle repræsentant og databeskyttelsesrådgiver og ajourføre sådanne oplysninger, så fortegnelserne kan føres korrekt af CommuteApp.

Fortrolighedsforpligtelse
CommuteApp skal sikre, at de personer CommuteApp har autoriseret til at behandle Kundens personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt. CommuteApp og enhver, der udfører arbejde for CommuteApp, og som har adgang til Kundens personoplysninger, må kun behandle disse oplysninger efter Kundens instruks, som er accepteret af CommuteApp, medmindre anden behandling kræves i henhold til en retlig regulering, som CommuteApp er underlagt. CommuteApp må alene autorisere personer, for hvem det er nødvendigt at have adgang til personoplysningerne for at kunne opfylde CommuteApps forpligtelser overfor Kunden. CommuteApp skal løbende vurdere autorisationer og lukke adgange, når autorisationer udløber eller ophører.

 

Tilsyn og revision
CommuteApp stiller på kundens anmodning alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise CommuteApp’s overholdelse af databeskyttelses-forordningens artikel 28 og denne Databehandleraftale, til rådighed for Kunden og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af Kunden eller en anden revisor, som er bemyndiget af Kunden. Kunden kan kun anmode om gennemførelse af tilsyn og/eller fysisk inspektion hos CommuteApp ved anvendelse af den standardformular CommuteApp stiller til rådighed via www.commuteapp.dk.

Gennemførelse af tilsyn og inspektion sker i overensstemmelse med de af CommuteApp fastsatte procedurer i standardformularen. Inspektion kan alene ske af en person, som underlægger sig CommuteApp’s almindelige sikkerhedsforanstaltninger, og som tiltræder en fortrolighedsklausul direkte overfor CommuteApp. CommuteApp kan fremsætte indsigelse mod en af Kunden udpeget person til gennemførelse af inspektion, hvis den udpegede person efter CommuteApps rimelige vurdering ikke er egnet eller kvalificeret til at kunne gennemføre inspektionen, herunder at personen (1) ikke er uafhængig, (2) er tilknyttet eller har relationer til en direkte konkurrent til CommuteApp eller (3) af anden grund oplagt er uegnet til varetagelse af opgaven. Fremsætter CommuteApp indsigelse mod den udpegede person, må Kunden udpege anden person til gennemførelse af inspektionen. Tilsyn med CommuteApps anvendte underdatabehandlere sker gennem CommuteApp.

Kunden kan dog vælge at initiere og deltage på en fysisk inspektion også hos underdatabehandleren når underdatabehandleren tillader dette. Tilsyn skal her ske under overholdelse af underdatabehandlerens opsatte vilkår for inspektion. CommuteApp er forpligtet til at give myndigheder, der efter den til enhver tid gældende lovgivning har adgang til Kundens og CommuteApp’s faciliteter, eller repræsentanter, der optræder på myndighedens vegne, adgang til CommuteApp’s fysiske faciliteter mod behørig legitimation. CommuteApp er berettiget til vederlag for kundens udøvelse af tilsyn og revision. Vederlaget opgøres på baggrund af den forbrugte arbejdstid, CommuteApp’s gældende timesatser med tillæg af eventuelt afholdte positive omkostninger, herunder også omkostninger der skal afholdes af CommuteApp for underdatabehandleres bistand.

Ændringer til Databehandlervilkårene
CommuteApp kan med et varsel på 90 dage ændre disse Databehandlervilkår. Oplysninger om planlagte ændringer fremsendes til Kundens kontaktadresse. Hvis Kunden ikke ønsker at acceptere de varslede ændringer, kan Kunden opsige sin Driftsaftale til ophør ved udløb af det meddelte varsel på ændring af databehandlervilkårene. Kunden har ikke herudover nogen beføjelser som konsekvens af ændringer til Databehandlingsvilkårene.

 

CommuteApp’s kontaktoplysninger
Kundens henvendelser til CommuteApp omkring databeskyttelse, herunder også anmodninger om tilsyn og inspektion skal fremsendes til: E-mail: hj@commuteapp.dk Tlf.: 40308903

Parternes opbevaringspligt
CommuteApp og Kunden er forpligtet til at opbevare elektronisk hver sin version af disse Databehandlingsvilkår og Driftsaftalen og eventuelle øvrige aftaler, som er af betydning for, eller supplerer disse Databehandlingsvilkår.

Kontakt os

Er du interesseret i hvad Commute kan tilbyde dig eller din organisation, eller har du spørgsmål til app'en, så skriv gerne til os via kontaktformularen til højre, og vi vil vende tilbage til dig hurtigst muligt.